ruby数字的科学记数法显示

26 Aug 2009

当网页需要显示很长的数字时,比如:100000000, 0.00000001,有时候会影响页面布局,而且也不方便阅读。改用科学记数法就会方便很多,比如:1e+08, 1e-08。ruby和其它语言一样,可以通过String的format来格式化数字。

def number_to_scientific(num)
  "%g" % num
end

>> number_to_scientific(100000000)
=> "1e+08"
>> number_to_scientific(0.000000001)
=> "1e-09"

Tags 


blog comments powered by Disqus